Panorama III.02.08


WYSZUKAJ


MENU PODMIOTOWE

MENU TEMATYCZNE

 

Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 373024
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W SKARSZEWACH

Nazwa: ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach
Adres: ul. Szkolna 3, 83-236 Pogódki
Telefon: (058) 588-11-76
Fax: (058) 588-12-15
e-mail zsppog@poczta.onet.pl
godziny pracy administracji: 8:00 – 16:00

Kierownik:
- Marchewicz Józefa
- dyrektor szkoły
- (058) 588-11-76
- Kompetencje:
a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły oraz reprezentuje ją
na zewnątrz,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny,
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofi-
zycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
d) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących,
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez
radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie,
a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
g) może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych
w statucie Szkoły(skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej),
h) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pra-
cowników nie będących nauczycielami,
i) w szczególności decyduje w sprawach:
- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom Szkoły,
- występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracow-
ników Szkoły,
j) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną,
rodzicami i samorządem uczniowskim.
- godziny przyjęć interesantów: czwartek 8:00 – 10:00.

Oświadczenie kierownika

Rejon (obwód): Pogódki, Jaroszewy, Barka, Mestwinowo, Koźmin, Jastrzębce, Brzęczek, Tomaszewo, Góra-Nowy Dworzec.


1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, przepisach wydanych na jej podsta-
wie oraz programie wychowawczym Szkoły , a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia Szkoły,
2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych
w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów,
3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły.

2.Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
i językowej.
1) Nauka języka ojczystego oraz inne zajęcia, o których mowa w ust.3 pkt.1, są organizo-
wane na zasadach dobrowolności. Organizuje je Dyrektor Szkoły na pisemny wniosek
rodziców lub prawnych opiekunów dzieci.
2) Zgłoszenie na naukę języka ojczystego mniejszości przyjmuje Dyrektor Szkoły przy
zapisie dziecka do Szkoły lub w okresie przygotowania nowego roku szkolnego,
a więc kwietniu i maju każdego roku. Zgłoszenie to jest ważne do czasu ukończenia
Szkoły.
3) Klasa (oddział), w której nauczanie odbywa się w języku ojczystym mniejszości, może
być zorganizowana wówczas, gdy na naukę zgłosi się co najmniej 7 uczniów.
4) Jeżeli w Szkole nie ma możliwości zorganizowania nauczania języka ojczystego mniej-
szości z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczniów lub z braku nauczyciela, Dyrek-
tor Szkoły przekazuje listę uczniów zgłoszonych na naukę tego języka organowi prowa-
dzącemu szkołę publiczną.
5) W szkołach z dodatkową nauką języka ojczystego obowiązujący tygodniowy wymiar
godzin przeznaczonych na naukę tego języka wynosi 3 godziny.
6) Nauczanie języka, historii i geografii kraju mniejszości, w szkołach z ojczystym językiem
nauczania, odbywa się na podstawie programów dopuszczonych do użytku przez Ministra
Edukacji Narodowej.
7) Dyrektor Szkoły może, w miarę możliwości lokalowych, finansowych i kadrowych, orga-
nizować inne formy zajęć umożliwiające podtrzymywanie tradycji i kultury mniejszości
oraz naukę języka ojczystego lub dialektu w ramach przyznanych środków budżetowych.
8) Na wniosek rodziców uczniowie narodowości niepolskiej pobierający naukę języka oj-
czystego mogą być zwolnieni z nauki innego, obowiązującego języka obcego.
9) Uczniowie narodowości polskiej mogą (na wniosek rodziców) uczyć się języka
mniejszości jako obowiązkowego języka obcego.
10) Zgłoszenie ucznia na naukę języka ojczystego mniejszości w szkole lub w zespole mię-
dzyszkolnym jest równoznaczne z zaliczeniem tego języka do przedmiotów obowiązko-
wych dla tego ucznia, ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z regulaminu
oceniania, klasyfikowania i promowania.
11) W przypadku nauczania w Szkole w języku mniejszości świadectwa szkolne
wystawia się w języku polskim i w języku danej mniejszości.

3. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej.
1) Szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla uczniów,
których rodzice (prawni opiekunowie) wyrażą takie życzenie.
2) Życzenie, o którym mowa w punkcie 1), jest wyrażane w najprostszej formie oświadcze-
nia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać
zmienione.
3) Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być
powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.
4) Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu
uczniów danej klasy (oddziału).
5) Dla mniejszej liczby oddziałów lekcje religii w szkole powinny być organizowane w
grupie międzyklasowej lub międzyoddziałowej.
6) Jeżeli w Szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających
zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, naukę religii organizuje organ prowadzący Szkołę
w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
7) Szkoła organizuje lekcje etyki w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego.
8) W zależności od liczby zgłoszonych uczniów zajęcia z etyki mogą być organizowane
według zasad podanych w punkcie 4).
9) Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub
zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki w Szkole.
10) Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez właściwe władze
kościołów lub związków wyznaniowych i przedstawione Ministrowi Edukacji
Narodowej do wiadomości.
11) Szkoła może zatrudnić nauczyciela religii - katechetę szkolnego wyłącznie na podstawie
imiennego, pisemnego skierowania do danej szkoły, wydanego przez zwierzchników
kościołów albo związków wyznaniowych.
12) Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej ; nie przyjmuje jednak obowiąz-
ków wychowawcy klasy.
13) Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów
również poza wyznaczonymi przez Szkołę zebraniami ogólnymi, ustalając wcześniej
z Dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.
14) Nauczyciel religii może prowadzić na terenie Szkoły organizacje o charakterze
społeczno - religijnym i ekumenicznym. Z tytułu prowadzenia organizacji nie
przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie.
15) Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala Dyrektor Szkoły.
16) Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
17) Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć
szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.
18) W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż. W Szkole można także
odmawiać modlitwę przed i po zajęciach.

4. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez sprawowanie
bieżącej opieki pedagoga szkolnego oraz współpracę z poradnią psychologiczno -
pedagogiczną.

1) Za prawidłową organizację i przebieg pomocy psychologicznej i pedagogicznej
odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły.


2) Celem pomocy psychologicznej i pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie
rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności przez korygowanie
odchyleń od normy, wyrównywanie i uzupełnianie braków w opanowaniu programu
nauczania oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym także dysfunkcji
psychicznych.
3) Pomoc psychologiczna jest udzielana na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga,
psychologa, rodziców (prawnych opiekunów) lub innych osób.
4) Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w szkole może być organizowana w formie zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
5) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów ze środowisk niewydol-
nych wychowawczo lub uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w opanowaniu pro-
gramów obowiązkowych przedmiotów nauczania. Zajęcia te prowadzone są przez nau-
czyciela właściwego przedmiotu obowiązkowego. Liczba uczestników zajęć wynosi
od 4 do 8.
6) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których nieprawidło-
wości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Zajęcia prowadzą
nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Liczba uczest-
ników tych zajęć powinna wynosić od 2 do 5.
7) Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjali-
stycznych regulują odrębne przepisy.
8) Kwalifikacji uczniów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dokonuje nauczyciel
danego przedmiotu.
9) Uczestnictwo w różnych formach zajęć wymienionych w punktach 3) i 4) trwa do czasu
zlikwidowania opóźnień w opanowaniu materiału programowego lub złagodzenia bądź
wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia taką formą pomocy.
10) Zasady wynagradzania nauczycieli prowadzących zajęcia wymienione w punktach
3) i 4) określają przepisy w sprawie wynagradzania nauczycieli.
11) Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje pedagog szkolny.
12) Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, szczególnie
w zakresie:
- rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowo-
dzeń szkolnych,
- określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie
uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
- współorganizowania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania
specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych,
- udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom
realizującym indywidualny program lub tok nauki,
- koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej,
- działania na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej.
13) Pedagog szkolny powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez Szkołę
postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA - Nowy Jork 20 listopada 1989 r.
(rat. Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527 ).
14) Zadania, o których mowa w punkcie 12) pedagog szkolny realizuje:
- we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami),pielęgniarką
szkolną, organami Szkoły i instytucjami pozaszkolnymi,
- we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami
specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom
oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
15) Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego określa Dyrektor Szkoły.

5. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w zakresie odpowiadającym
możliwościom finansowym, organizacyjnym i technicznym .
1) W Szkole mogą być organizowane oddziały integracyjne. Oddziały integracyjne organi-
zuje się w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i
umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach Szkoły.
2) Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym 3 do 5
uczniów niepełnosprawnych.
4) Dzieciom i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą
uczęszczanie do Szkoły, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym
do nauki i wychowania w warunkach szkolnych, można organizować indywidualne nau-
czanie i wychowanie.
5) Indywidualnym nauczaniem i wychowaniem mogą być objęte dzieci i młodzież, w sto-
sunku do których publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia
specjalistyczna orzekła taką formę kształcenia lub wychowania.
6) Indywidualne nauczanie i wychowanie organizuje się w miejscu pobytu dziecka.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach indywidualne nauczanie i wychowanie
może być organizowane na terenie Szkoły.
7) Tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego nauczania i wychowania wynosi:
- dla dzieci w wieku przedszkolnym - od 4 do 6 godzin,
- dla uczniów klas I-III - od 4 do 8 godzin,
- dla uczniów klas IV-V - od 6 do 10 godzin,
- dla uczniów klas VI od 8 do 12 godzin,
- dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym - od 6 do 8
godzin bez względu na poziom nauczania i wychowania.
8) Tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego nauczania i wychowania należy realizować
co najmniej w ciągu trzech dni.
9) Indywidualne nauczanie i wychowanie ucznia w klasach I-III powierzać należy jednemu
nauczycielowi, a w klasach IV-VI i gimnazjum, kilku nauczycielom przedmiotów.
6. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie działalności
pozalekcyjnej na zasadach określonych przez MEN w odrębnych przepisach.

7. Szkoła umożliwia uczniom realizację indywidualnych programów nauczania oraz
kończenie Szkoły w skróconym czasie.
1) Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:
- uczeń - jeśli jest niepełnoletni, za zgodą rodziców,
- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia,
- wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia - za zgodą
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
2) Wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy lub nauczyciela uczącego ucznia.
3) Do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony pro-
jekt programu, który ma realizować uczeń.

4) Dyrektor Szkoły po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w punkcie 1), jest obowiązany
zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz właściwej terenowo poradni psychologiczno-
pedagogicznej.
5) Indywidualny program nauki zatwierdza Dyrektor Szkoły.
6) Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki wygasa w przypadku:
- uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu kwalifikacyjnego,
- złożenia przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia o rezyg-
nacji z indywidualnego programu lub toku nauki.


8. Zadania opiekuńcze Szkoły:

1) Szkoła zapewnia opiekę odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych,
z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach przepisów bezpieczeństwa i higieny:
a) w klasach IV-VI i gimnazjum w trakcie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i
pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący
zajęcia, a w czasie przerw nauczyciele pełniący dyżur;
b) w klasach I-III, w trakcie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i
pozalekcyjnych, za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący
zajęcia,
c) przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejsco-
wości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy
szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne opiekę sprawuje
przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów (w zależności od potrzeb, z uwagi
na wiek uczniów oraz stopień samodyscypliny klasy, grupy uczniów, dyrektor może
przydzielić jednego opiekuna na 15 uczniów),
d) przy wyjściu z uczniami poza granice miejscowości powinien być zapewniony
jeden opiekun dla grupy 15 uczniów;
d) na wycieczkę organizowaną w ramach turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować
powinna jedna osoba dorosła nad grupą do 10 uczniów, jeżeli przepisy szczegółowe
nie stanowią inaczej;
f) uczestnicy zajęć wymienieni w punkcie a,b,c,d, uskarżający się na złe samopoczucie
lub dolegliwości, powinni być zwolnieni w danym dniu z wykonywania planowanych
ćwiczeń i w miarę potrzeby kierowani do lekarza;
f) w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w sto-
sunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie (opiekun wycieczki obowiąza-
ny jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca po-
bytu w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego),
g) zabrania się prowadzenia wycieczek podczas niesprzyjających warunków
atmosferycznych, np: burzy, śnieżycy, gołoledzi, mgły.

2) Szkoła zapewnia indywidualną opiekę nad :
a) dziećmi oddziałów przedszkolnych oraz uczniami klas młodszych podczas
uroczystości, imprez szkolnych i wycieczek .Funkcję opiekunów sprawują wówczas
nauczyciele klas I-III, a także uczniowie samorządu uczniowskiego i rodzice jako
osoby wspomagające (za doprowadzanie do Szkoły i odbiór po zajęciach dzieci, które
nie ukończyły 7 roku życia oraz z zaburzeniami rozwojowymi, odpowiedzialni są
rodzice),
b) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu i wzroku
poprzez ich udział w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych.
c) uczniami, którzy znajdują się w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych. Szkoła
może, w zależności od posiadanych środków i przy współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, umożliwić korzystanie z darmowych posiłków oraz
wyposażyć w podręczniki, przybory szkolne, odzież i inne środki niezbędne do
realizacji obowiązku szkolnego, a także przyznać zapomogę lub stypendium na
zasadach określonych obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4
sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form i trybu przyznawania i wypłacania oraz
wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz.U. Nr 74, poz. 350 z późniejszymi
zmianami).


Statut

Powyższy dokument został przygotowany w programie Word 2000.
W celu otworzenia go należy po kliknięciu wybrać jedną z opcji:

- zapisać na dysku twardym
(następnie samemu otworzyć go w programie Word),

lub

- otworzyć z bieżącej lokalizacji
(automatycznie otworzy się w programie Word jeżeli jest zainstalowany)


Wersja do druku


Liczba odsłon:  4475

Treść wytworzył(a): Grzegorz Wencki, 2013-05-21 00:00:00

Treść wprowadził(a):  Grzegorz Wencki, 2013-05-21 14:35:15

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2009-05-12 08:14:52